About

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม-สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดระยอง

มา’ยอง OTOP ถือเป็น Landmark. (พื้นที่การตลาด) แห่งแรกของจังหวัดระยองและเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือจะเดินทางกลับจากระยองที่พักตามสถานที่ต่างๆได้แวะผ่าน และเลือกซื้อสินค้าภายใต้แนวคิดการนำสินค้าจากเกษตรกรชาวสวน,ชาวประมง,สินค้าพื้นบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมมาพบกับผู้ซื้อโดยตรง สะดวกพราะตั้งอยู่บนทางผ่านทั้งขาไปและขากลับ.

มา’ยอง OTOP มีชื่อเต็มว่า บริษัทบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนระยองจำกัด ตั้งอยู่ถนนสายสุขุมวิท 36 หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2553 จากแนวคิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ร่วมกับจังหวัดระยอง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 80 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกร, ชาวสวนผลไม้, ชาวประมง, ชุมชนผู้ผลิตตลอดจนอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยรวบรวมสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมาแสดงและจำหน่ายในสถานที่แห่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์ให้ มา’ยอง OTOP เป็นศูนย์รวมของฝากของจังหวัดระยอง.

ผลิตภัณฑ์ในศูนย์มายอง

ด้วยแนวคิดที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์มา’ยอง OTOP  ให้เป็นมากกว่าศูนย์รวมของฝาก ทั้งนี้จะต้องเป็นแหล่งความรู้ของจังหวัด ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาของจังหวัด ความรู้ด้านหัตถกรรม-อุตสาหกรรม เป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดระยองให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไป.

สนับสนุนโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS